בס"ד English
You can use Browser Translate to view in your own language
דף הבית
מקום קבורתו של רבי מאיר בעה"נ
הסטוריה של הישיבה
אלקא דמאיר ענני - נוסח תפילה
פעילות המוסדות
גדולי הדורות על "אור תורה"
בקשות לברכה
תמונות מהמקום
דרכי הגעה
פרטי קשר
סקירה קצרה
סקירה קצרה - על מוסדות "אור תורה" - רבי מאיר בעל הנס בטבריה.
מוסדות אור תורה על קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א נוסדו בשנת תר"ס על ידי מרן הגה"צ רבי משה קליערס זצוק"ל רבה של טבריה, נשיא ומייסד מוסדות אור תורה וראש ומנהל הישיבה הקדושה אור תורה על קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א. עד לפטירתו בשנת תרצ"ד.
בשנת תרצ"ג כאשר הגה"צ רבי משה חלה והרגיש שעוזבים אותו כוחותיו, כתב למרן הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זיע"א שהיה רב בארצות הברית, ודרש ממנו שיבא לטבריה לקבל הרבנות במקומו, ולעמוד בראש המוסדות אור תורה והישיבה הקדושה אור תורה על קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, כי סומך רק עליו.
ואמנם לאחר פטירתו של מרן הגה"צ רבי משה קליערס זיע"א, הגיע מרן הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זיע"א לקבל הרבנות בעירנו טבריה ולעמוד בראש מוסדות אור תורה והישיבה הקדושה אור תורה על קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א.
מרן הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זצוק"ל רבה של טבריה עמד בראש מוסדות אור תורה ובראש הישיבה הקדושה אור תורה עד ליום פטירתו ז' טבת תשי"ח.
כיום מוסדות אור תורה רבי מאיר בעל הנס עומדים תחת נשיאות בנו הגאון רבי שמחה בונם וורנר שליט"א, ראש הישיבה הקדושה אור תורה רבי מאיר בעל הנס.
המוסדות קיימים למעלה ממאה ושבע שנים (הוקמו בשנת התר"ס), במטרה מרכזית להפצת תורה ויראת שמים, להחזיק משפחות לומדי תורה, ולהוות משען ומשענה ליהדות החרדית התורתית בעיר הקודש - טבריה.
לשם הגשמת המטרות יסדו והוקמו: תלמוד תורה לתשב"ר במרכז העיר, ישיבה וכולל לאברכים על קברו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א.
במשך השנים גדלו, צמחו ויצאו, מהתלמוד תורה והישיבה, גדולי עולם אדמורי"ם, רבנים, ראשי ישיבות וכוללים, צדיקים נשגבים, יראים ושלמים, חסידים עובדי השי"ת, גדולי חזון ומעש בכל שטחי החיים הרוחניים.
בישיבה זו למדו רבות בשנים גאונים וצדיקים, וגם כאלה אשר כל ימיהם למדו בישיבה. מפורסמים וידועים הם: הגה"ק האדמו"ר רבי מרדכי חיים סלונים זיע"א, הגה"ק האדמו"ר מוהר"א מסלונים זיע"א בעל ברכת אברהם, הגה"ק האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי זיע"א בעל נתיבות שלום, הגה"ח רבי אהרן יוסף לוריא זיע"א בעל עבודת פנים. הגה"ח רבי יצחק מתתיהו לוריא זיע"א בעל שערי לימוד ועוד. הגאון המופלא רבי אשר מאיר שולמן זצ"ל, הרה"צ רבי יואל אשכנזי זצ"ל, הרה"צ רבי מנחם מענדל וועג זצ"ל, ועליהם גאוני וגדולי הדור ראשי הישיבה הגה"ק רבי משה קליערס זיע"א, והגה"ק רבי אשר זאב וורנר זיע"א, אשר בשיעוריהם המופלאים בישיבה, הרימו קרנה של תורה, - ובפסקי ההלכה הבהירים האירו עיניהם של ישראל, בכל תפוצות ישראל.
בשנים לאחר חורבן דור העבר במלחמת העולם, וביחוד לאחר קום המדינה, עברו מרכזי התורה והחסידות לערים הגדולות ירושלים, ובני ברק, ולמרכז הארץ. ומשום כך נחלשו הערים המרוחקות מהמרכז, כי הדור הצעיר בחר לגור בסביבת האדמורי"ם וראשי הישיבות. והישוב החרדי במקומות המרוחקים בגליל נעשה דליל.
זה מספר שנים שהעטרה חוזרת ליושנה ומספר המשפחות החרדיות בעירנו גדל והולך, - אך יחד עם התופעה המבורכת בחסדי השי"ת, גדלים והולכים גם הצרכים הרוחניים של המשפחות לבתי חינוך מעולים, תלמודי תורה, ישיבות וכוללים.
מוסדנו "אור תורה - רבי מאיר בעל הנס" זכה כל השנים להיות עמוד התווך של החינוך החרדי והתורתי בטבריה, בנוסף לפעולות צדקה וחסד נשגבים עם משפחות בני התורה והחסידות אשר רובם ככולם היו משפחות מצוקה בגלל המצב הכלכלי הקשה בארץ.
והנה, כיום רבות הן המשפחות החדשות בטבריה המעונינות שילדיהן יקבלו את החינוך הותיק והמעולה רב הנסיון של מוסדות אור תורה בעירנו, ועל כן בקשתן לפתוח כתות לימוד חדשות בתלמוד תורה. וכמו כן באים חדשים לבקרים הרבה אברכים חדשים לעירנו ומתדפקים על דלתות שערי הכולל, אך למרבה הצער בגלל המצב הכלכלי הקשה בארצנו הקדושה, אין באפשרותנו להרחיב את אהלי הקודש והקדושה, להחזיר עטרה ליושנה למוסדותינו הקדושים, ולהיענות לכל אותן משפחות חרדיות במצוקתן למצוא מקום חינוך שרשי ויסודי מעולה כמימים ימימה. וכמו כן להוסיף ספסלים בבית המדרש לכל אותם אברכים מצויינים המבקשים להקלט בשערים המצויינים בהלכה בכולל אור תורה על קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א.
אתר מאובטח פרטיות פרטי קשר בוצע בהתנדבות ע"י hcc